US | NL
Terug
Kies je land
Door uw land te selecteren, krijgt u lokale aanbiedingen en informatie te zien.
Belgiumnl
Belgiumen
Belgiumfr
Canadaen
Denmarken
Deutschlandde
Finlanden
Francefr
Greeceen
Irelanden
Italyen
Liechtensteinde
Luxembourgen
Nederlandnl
Netherlandsen
Norwayen
Österreichde
Portugalen
Spainen
Schweizde
Suissefr
Switzerlanden
Swedenen
United Kingdomen
United Arab Emiratesen
United Statesen
Rest van de werelden
- Menu -

Algemene voorwaarden.

1. Inleiding

1.1 Deze webshop biedt klanten de mogelijkheid om zelfstandig een gewenste speed pedelec van myStromer AG samen te stellen aan de hand van zijn ideeën en behoeften met de online configurator die hem/haar ter beschikking wordt gesteld, vervolgens kan de klant deze bij de Stromer-dealer van zijn keus bindend bestellen.

1.2 Naast een speed pedelec van Stromer kan de klant ook diverse toebehoren bestellen.

1.3 Met de bevestiging van het bestellingsproces geeft de klant zijn bindende aankooptoezegging m.b.t. de door hem/haar via de configurator samengestelde Stromer speed pedelec evenals voor alle toebehoren.

1.4 Afgezien van de specifieke details die van toepassing zijn op de online configuratie gelden deze algemene voorwaarden ook voor koopovereenkomsten die ter plekke worden gesloten tussen klant en dealer.("voorbijgangers")

1.5 Met de Stromer-app “Omni” heeft de gebruiker toegang tot de camera. Stromer heeft geen toegang tot deze afbeeldingen, de gebruiker bepaalt zelf het gebruik van de afbeeldingen. Bovendien kan hij op elk gewenst moment cameratoegang verlenen of annuleren.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele betrekkingen die voortvloeien uit een aankoop, tussen de klant en de door hem gekozen Stomer-dealer (hierna: "dealer"). Als de klant geen dealer kiest, wordt hem/haar aan de hand van zijn/haar bestellingsgegevens een dealer in de regio toegewezen. In dit geval moet de koopovereenkomst gesloten worden tussen de klant en de hem/haar toegewezen dealer.

2.2 De algemene voorwaarden zijn steeds in de actuele versie op het moment dat het contract wordt gesloten van toepassing.

2.3 Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere bepalingen. Eventuele tegengestelde of afwijkende bepalingen van de zijde van de klant worden alleen erkend indien de betreffende dealer hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

3. Totstandkoming van het contract

3.1 De weergave van het assortiment van Stromer-producten op de website of in catalogi, prijslijsten etc. vormt geen verplichtend aanbod voor het afsluiten van een contract. In het bijzonder zijn de daarin genoemde goederen slechts zo lang te bestellen als de voorraad strekt. De in de catalogi afgedrukte of op de website gepubliceerde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en verplichten tot niets.

3.2 Na het accepteren en controleren van de bestelling neemt de dealer contact op met de klant en informeert hem/haar over de status van de bestelling en maakt afspraken over de betalingsvoorwaarden. Met het overeenkomen van de betalingsvoorwaarden tussen klant en dealer is de koopovereenkomst gesloten. Het is gebruikelijk om een aanbetaling van 50 % van de aankoopprijs te voldoen.

3.3 Latere wijzigingen van de bestelling zijn in principe niet mogelijk. Voor elke wijziging van de koopovereenkomst is in ieder geval vooraf toestemming van de dealer vereist. Kosten als gevolg van de wijziging komen voor rekening van de klant.

4. Afhalen, vervaldatum en betaling

4.1 Zodra de volgens de wensen van de klant geconfigureerde Stromer speed pedelec gereed is voor levering stelt de dealer de klant hiervan op de hoogte en komt deze met hem/haar een overdrachtsdatum overeen.

4.2 De klant is verplicht eerst te betalen alvorens het contract ten uitvoer wordt gebracht. De overdracht van de bestelde goederen vindt pas plaats wanneer de betaling zoals afgesproken met de dealer is ontvangen.

4.3 Het resterende aankoopbedrag wordt opeisbaar vanaf het moment van levering. Bij betaling met creditcard, via bank- of giro-overschrijving of bij contante betaling geldt de het resterende aankoopbedrag als betaald wanneer de betreffende financiële instantie van de dealer de onvoorwaardelijke betaling kan bevestigen.

4.4 Als de klant het product niet binnen de afgesproken termijn ophaalt dan kan de dealer binnen 30 dagen de koopovereenkomst ontbinden of opnieuw aandringen op de afname. In beide gevallen behoudt myStromer zich het recht voor een schadevergoeding te eisen.

4.5 Als de levering bij wijze van uitzondering geschiedt voordat de volledige betaling is voldaan of als naderhand volgens de algemene voorwaarden blijkt dat de betaling niet volledig is voldaan, dan behoudt de dealer het recht om een eigendomsvoorbehoud in te roepen bij de bevoegde instanties.

5. Prijzen en wanbetaling - terugkerende kosten

5.1 De op de website vermelde prijzen zijn indicatief en inclusief btw.

5.2 Als de dealer bij wijze van uitzondering een betalingstermijn overeenkomt met de klant, en komt de klant deze niet na, dan is er automatisch en zonder aanmaning sprake van wanbetaling. De klant is in dit geval een vertragingsrente van 5% p.a. verschuldigd. Eventuele aanvullende claims voor schadevergoeding, in het bijzonder met betrekking tot de handhaving van de vordering, blijven voorbehouden.

5.3 Voor sommige Stromer speed pedelec-functies (bijv. Omni-functies van de ST3) is de uitwisseling van gegevens via een mobiel netwerk vereist. Hiervoor moet een geldig data-abonnement zijn afgesloten bij myStromer AG.

5.4 Wanneer de klant met behulp van een smartphone (via een app) Stromer speed pedelec-functies gebruikt (zoals bijv. OMNI-functies bij de ST3) kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht door de mobiele provider van de klant voor het dataverbruik van de smartphone. Voor de gegevensuitwisseling via de smartphone is installatie van de betreffende Stromer-applicatie (app) vereist.

6. Fabrieksgarantie/uitsluiting van de wettelijke garantie

6.1 De wettelijke garantie van de dealer en de fabrikant worden uitgesloten voor zover de wet dat toestaat.

6.2 Deze wettelijke garantie wordt vervangen door onze garantiebepalingen die vermeld zijn op de website van myStromer AG (www.stromerbike.com) en die eventueel kunnen worden ingezien bij de betreffende dealer.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Schadeclaims door de klant worden uitgesloten voor zover de wet dat toestaat.

7.2 Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt voor elke vorm van nalatigheid door de fabrikant of een van de in het kader van het afgesloten contract betrokken derden, ongeacht of deze aansprakelijkheid berust op het gesloten contract of een andere rechtsgrond.

8. Gegevensbescherming en -verwerking

8.1 Fabrikanten en dealers houden zich aan de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming bij het verwerken van persoonsgegevens.

8.2 Om sommige Stromer speed pedelec-functies te gebruiken (bijv. OMNI-functies bij de ST3), moeten verschillende gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. Het verzamelen van deze gegevens geschiedt hoofdzakelijk via de Stromer speed pedelec, het opslaan en de verwerking geschiedt op een centrale server van myStromer AG of partners van myStromer AG.

8.3 De klant heeft daarnaast de mogelijkheid om diverse persoonlijke gegevens te registreren en te laten beheren.

8.4 De klant is zich ervan bewust dat de elektronische verbindingen tussen speed pedelec, computer en/of smartphone van de gebruiker evenals de Stromer-servers leiden tot identificatie van gebruikers. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat de klant er uitdrukkelijk mee

9. Aanvullingen/wijzigingen

9.1 Aanvullingen en wijzigen van schriftelijke overeenkomsten zijn uitsluitend geldig wanneer ze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. Dit geldt ook voor een eventueel afzien van verdere schriftelijke bevestiging.

9.2 De fabrikant en dealers behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.

10. Bepaling omtrent rechtsgeldigheid

In het geval dat een bepaling uit dit contract ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, is dit niet van invloed op de werkzaamheid van de andere bepalingen. In de plaats van de ongeldige of onwerkbare bepaling geldt die geldige of werkbare bepaling als overeengekomen die het economische doel van de ongeldige of onwerkbare bepaling het dichtst benadert. Ditzelfde geldt ook wanneer het contract een lacune blijkt te bevatten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 Voor zover het kiezen van een toepasselijk recht is toegestaan, is op de contractuele relatie tussen de klant en de dealer of tussen de klant en de fabrikant uitsluitend het Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken (CISG).

11.2 Tenzij anders gestipuleerd door wettelijke bepalingen, kunnen eventuele conflicten en meningsverschillen als gevolg van of in samenhang met de overeenkomst die de partijen met elkaar zijn aangegaan, inclusief kwesties met betrekking tot geldigheid, ongeldigheid, schending of ontbinding, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de betreffende vestigingsplaats van de dealer.

myStromer AG
Freiburgstrasse 798
CH-3173 Oberwangen
Zwitserland